Οπίσω εις αρχισελίδα (retro ad paginam principalem)

Impressum

'

Ἡ ψυχοφωνία ἠλεκτρονικὴ ηὑρέθη τῷ ἐνιαυτῷ 1959 ὑπὸ Φ. υργενσονίου (1903-1987).

.

Ὁ δεύτερος δὲ ζητῶν περὶ τῶν φωνῶν ῆν Κονσταντῖνος Ῥαυδίουεος (Ραύδιουε, ἐν δεξιᾷ), δόκτωρ τῆς φιλοσοφίας. Ἡ δὲ γυνὴ αυτῆς, Δρ. Ζέντα Μαύρινα, φιλοσοφίας Δρ. καὶ αυτή, ἐν μὲν τῇ Λεττονίᾳ δοξάτη ἐστὶν γυνή, Δρ. Ῥαυδιουέου δὲ ἔργα μόλις γνοστά ἐστιν.

Ἐν μἐν τῷ νῦν χρόνῳ οἱ φωναὶ λέγονται τῶν τεθνηκότων εἶναι, οἱ δὲ πάλοι ᾤοντο τὰς φωνὰς εἶναι τῶν θεῶν. Ὁ γὰρ πρῶτος ζητῶν περὶ τῶν φωνῶν (καλούμεναι καὶ ἀκουαὶ) ἦν ὁ Πυθαγόρας. Ἒγραψε καὶ ὁ Πλουταρχος περὶ αὐτῶν (Ποπλικόλας 9,6) · «Ἐπελθούης δὲ νυκτὸς ... καὶ γενομένων ἐν ἡσυχίᾳ τῶν στρατοπέδων, λέγουσι σεισθῆναι τὸ ἅλσος, ἐκ δ’αὐτῷ φωνὴν ἐκπεσεῖν μεγάλην, φράζουσαν ὡς ἑνὶ πλείους ἐν τῇ μάχῃ τρθνήκασιν Τυρρηνῶν ἢ Ῥωμαίων.»

Ἀκούσατε φωνῆς εν τῇ ἡλληνικῇ γλώττᾳ μετὰ τῆς περισπουμένης προσῳδίας.

 
Φωνή·

«Ἡρακλῆς»

πιέσατε τὸ

σύμβουλον·